Algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden Assurantiekantoor Satter B.V., tevens handelend onder de naam Satter Verzekeringen & Hypotheken

 

 

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Assurantiekantoor Satter B.V., tevens handelend onder de naam Satter Verzekeringen & Hypotheken: Assurantiekantoor Satter B.V., gevestigd en kantoorhoudende aan de Dreef 29 te 4175 AG Haaften.
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon zijnde de wederpartij van Assurantiekantoor Satter B.V., tevens handelend onder de naam Satter Verzekeringen & Hypotheken aan wie Assurantiekantoor Satter B.V., tevens handelend onder de naam Satter Verzekeringen & Hypotheken enige offerte heeft verstrekt, aanbieding heeft gedaan of met wie zij een overeenkomst heeft gesloten.
 3. Partijen: Opdrachtgever en Assurantiekantoor Satter B.V., tevens handelend onder de naam Satter Verzekeringen & Hypotheken gezamenlijk.
 4. Overeenkomst: de overeenkomst tussen een Opdrachtgever en Assurantiekantoor Satter B.V., tevens handelend onder de naam Satter Verzekeringen & Hypotheken
 5. Diensten: de door Assurantiekantoor Satter B.V., tevens handelend onder de naam Satter Verzekeringen & Hypotheken aan Opdrachtgever op basis van de Overeenkomst te leveren diensten.
 6. Schriftelijk: Per brief, per e-mail, via de website of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld, waarbij wordt uitgegaan van de ontvangsttheorie van artikel 3:37 lid 3 BW.

 

Artikel 2. Werkingssfeer

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, offertes en overige (rechts)handelingen van Assurantiekantoor Satter B.V., tevens handelend onder de naam Satter Verzekeringen & Hypotheken tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 2. Indien op een overeenkomst tussen Assurantiekantoor Satter B.V., tevens handelend onder de naam Satter Verzekeringen & Hypotheken en Opdrachtgever deze algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn verklaard, stemt Opdrachtgever in met toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op eventuele latere overeenkomsten, tenzij later schriftelijk anders wordt overeengekomen.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing ten behoeve van door Assurantiekantoor Satter B.V., tevens handelend onder de naam Satter Verzekeringen & Hypotheken bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden. Deze derden kunnen in hun relatie tot Opdrachtgever rechtstreeks een beroep doen op deze algemene voorwaarden.
 4. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing en worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Van deze algemene voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts van toepassing als deze zijn overeengekomen en door Assurantiekantoor Satter B.V., tevens handelend onder de naam Satter Verzekeringen & Hypotheken uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
 6. Assurantiekantoor Satter B.V., tevens handelend onder de naam Satter Verzekeringen & Hypotheken behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen en of aan te vullen.
 7. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging, binnen welke termijn opdrachtgever schriftelijk bezwaar kan maken tegen de wijzigingen, waarna partijen in overleg zullen treden. Indien er geen schriftelijke bezwaar is ingediend, gelden de wijzigingen met ingang van de 31ste dag na de schriftelijke bekendmaking.

 

Artikel 3. Overeenkomsten en Offertes

 1. Offertes en tarieven van Assurantiekantoor Satter B.V., tevens handelend onder de naam Satter Verzekeringen & Hypotheken zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend en onder voorbehoud van acceptatie door de betreffende verzekeraar of kredietverstrekker. Opdrachtgever garandeert dat de door of namens Opdrachtgever verstrekte gegevens en bescheiden waarop de offertes zijn gebaseerd, juist en volledig zijn.
 2. Aan Assurantiekantoor Satter B.V., tevens handelend onder de naam Satter Verzekeringen & Hypotheken verstrekte opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen van Assurantiekantoor Satter B.V., tevens handelend onder de naam Satter Verzekeringen & Hypotheken niet tot resultaatsverplichtingen, tenzij uit hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen anders blijkt.
 3. Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat Assurantiekantoor Satter B.V., tevens handelend onder de naam Satter Verzekeringen & Hypotheken een opdracht schriftelijk heeft aanvaard, dan wel met de uitvoering daarvan is begonnen. Assurantiekantoor Satter B.V., tevens handelend onder de naam Satter Verzekeringen & Hypotheken is bevoegd om aan haar verstrekte opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.
 4. Indien Opdrachtgever zich bij het sluiten van de overeenkomst laat vertegenwoordigen, dient deze, op verzoek van Assurantiekantoor Satter B.V., tevens handelend onder de naam Satter Verzekeringen & Hypotheken, een getekende volmacht van Opdrachtgever te overhandigen.
 5. In het geval opdrachtgever enig digitaal bericht, per email dan wel door het invullen van een daartoe bestemd formulier op de website van Assurantiekantoor Satter B.V., tevens handelend onder de naam Satter Verzekeringen & Hypotheken, aan Assurantiekantoor Satter B.V., tevens handelend onder de naam Satter Verzekeringen & Hypotheken heeft verzonden en opdrachtgever binnen 24 uur na verzending van dat bericht geen ontvangstbevestiging van (een medewerker van) Assurantiekantoor Satter B.V., tevens handelend onder de naam Satter Verzekeringen & Hypotheken heeft ontvangen, dient het bericht van opdrachtgever als niet ontvangen te worden beschouwd. Een automatische digitale bevestiging van ontvangst van Assurantiekantoor Satter B.V., tevens handelend onder de naam Satter Verzekeringen & Hypotheken kan niet aangemerkt worden als een ontvangstbevestiging. Indien opdrachtgever binnen de termijn van 24 uur na verzending van een digitaal bericht een reactie of uitsluitsel van (een medewerker van) Assurantiekantoor Satter B.V., tevens handelend onder de naam Satter Verzekeringen & Hypotheken wenst te ontvangen, dient opdrachtgever zichzelf ervan te vergewissen dat het bericht (de medewerker van) Assurantiekantoor Satter B.V., tevens handelend onder de naam Satter Verzekeringen & Hypotheken heeft bereikt.
 6. Digitale, al dan niet op internet, al dan niet op aanvraag van de opdrachtgever, door Assurantiekantoor Satter B.V., tevens handelend onder de naam Satter Verzekeringen & Hypotheken aan deze verstrekte informatie, is vrijblijvend en wordt nimmer beschouwd als een door Assurantiekantoor Satter B.V., tevens handelend onder de naam Satter Verzekeringen & Hypotheken gegeven advies in het kader van een aan haar verstrekte opdracht, behoudens voor zover uit mededeling van Assurantiekantoor Satter B.V., tevens handelend onder de naam Satter Verzekeringen & Hypotheken het tegendeel blijkt.

 

Artikel 4. Inschakeling derden

 1. Het is Assurantiekantoor Satter B.V., tevens handelend onder de naam Satter Verzekeringen & Hypotheken toegestaan om bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht indien nodig gebruik te maken van derden. Met de inschakeling van deze derden gemoeide kosten worden doorbelast aan opdrachtgever.
 2. Voor zover Assurantiekantoor Satter B.V., tevens handelend onder de naam Satter Verzekeringen & Hypotheken bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht gebruik zal maken van derden afkomstige adviezen, waaronder begrepen adviezen van accountants, advocaten, fiscalisten etc., zal zij bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk tevoren overleg plegen met opdrachtgever en bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.
 3. Assurantiekantoor Satter B.V., tevens handelend onder de naam Satter Verzekeringen & Hypotheken is niet aansprakelijk voor (toerekenbare) tekortkomingen van deze derden.

 

Artikel 5. Honorarium en betaling

 1. Partijen spreken bij het sluiten van de overeenkomst af op welke wijze het honorarium van Assurantiekantoor Satter B.V., tevens handelend onder de naam Satter Verzekeringen & Hypotheken wordt voldaan. Het honorarium kan begrepen zijn in de aan de opdrachtgever (al dan niet namens een verzekeraar) in rekening te brengen bedragen of er kan een uurtarief worden overeengekomen.
 2. Wijzigingen in van overheidswege opgelegde belastingen en/of heffingen worden altijd aan de opdrachtgever doorberekend. Assurantiekantoor Satter B.V., tevens handelend onder de naam Satter Verzekeringen & Hypotheken is gerechtigd overeengekomen tarieven tussentijds te verhogen wanneer zich na het sluiten van de overeenkomst stijgingen voordoen in de kosten, welke de kostprijs van Assurantiekantoor Satter B.V., tevens handelend onder de naam Satter Verzekeringen & Hypotheken beïnvloeden.
 3. Betalingen door de opdrachtgever dienen te worden gedaan binnen 14 dagen na de factuurdatum op de door Assurantiekantoor Satter B.V., tevens handelend onder de naam Satter Verzekeringen & Hypotheken voorgeschreven wijze, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of de factuur anders vermeldt. De opdrachtgever is zich ervan bewust dat het niet, of niet tijdig, voldoen van aan hem in rekening gebrachte premies tot gevolg kan hebben dat de door hem, na bemiddeling van Assurantiekantoor Satter B.V., tevens handelend onder de naam Satter Verzekeringen & Hypotheken afgesloten verzekeringen en/of voorzieningen geen dekking bieden voor het verzekerde risico.
 4. Verrekening door de opdrachtgever van de door Assurantiekantoor Satter B.V., tevens handelend onder de naam Satter Verzekeringen & Hypotheken gefactureerde premies en bedragen met een door de opdrachtgever gestelde tegenvordering, dan wel opschorting van betaling door de opdrachtgever in verband met een door deze gestelde tegenvordering, is niet toegestaan.
 5. Indien de opdrachtgever de verschuldigde premie en/of bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal de opdrachtgever daardoor, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd worden. Indien de opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijkt om het openstaande bedrag aan Assurantiekantoor Satter B.V., tevens handelend onder de naam Satter Verzekeringen & Hypotheken te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval de opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van de maximale buitengerechtelijke incassokosten met dien verstande dat het minimumbedrag altijd € 40,00 zal bedragen.
 6. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 7. Indien de kredietwaardigheid van de opdrachtgever daartoe naar het oordeel van Assurantiekantoor Satter B.V., tevens handelend onder de naam Satter Verzekeringen & Hypotheken aanleiding geeft, is Assurantiekantoor Satter B.V., tevens handelend onder de naam Satter Verzekeringen & Hypotheken bevoegd om de levering van haar diensten op te schorten, totdat de opdrachtgever voldoende zekerheid voor zijn betalingsverplichtingen heeft verschaft.

 

Artikel 6. Termijnen

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn door Assurantiekantoor Satter B.V., tevens handelend onder de naam Satter Verzekeringen & Hypotheken opgegeven termijnen waarbinnen zij de haar verstrekte opdracht zal uitvoeren, nimmer te beschouwen als fatale termijnen.

 

Artikel 7. Informatieverplichting van opdrachtgever

 1. De opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante en juiste informatie verstrekken aan Assurantiekantoor Satter B.V., tevens handelend onder de naam Satter Verzekeringen & Hypotheken die zij nodig heeft voor een correcte uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht.
 2. Opdrachtgever is verplicht om Assurantiekantoor Satter B.V., tevens handelend onder de naam Satter Verzekeringen & Hypotheken direct schriftelijk op de hoogte stellen wanneer er in de situatie van Opdrachtgever iets verandert, zoals maar niet uitsluitend veranderingen in de gezinssituatie, de woonsituatie, de inkomenspositie, wijziging van bankrelatie, grote aankopen, beëindiging of wijziging van elders lopende verzekeringen, veranderingen in bedrijfs-bestemming, bedrijfsomvang, voorraadbeheer, enz.
 3. Indien voor de uitvoering van de overeengekomen dienst of opdracht noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken door de opdrachtgever ter beschikking van Assurantiekantoor Satter B.V., tevens handelend onder de naam Satter Verzekeringen & Hypotheken zijn gesteld, of indien de opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn (informatie)verplichtingen heeft voldaan, is Assurantiekantoor Satter B.V., tevens handelend onder de naam Satter Verzekeringen & Hypotheken bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst.
 4. De opdrachtgever is zelf volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle door hem aan Assurantiekantoor Satter B.V., tevens handelend onder de naam Satter Verzekeringen & Hypotheken verschafte informatie.

 

Artikel 8. Aansprakelijkheid van Assurantiekantoor Satter B.V., tevens handelend onder de naam Satter Verzekeringen & Hypotheken

 1. Iedere aansprakelijkheid, contractueel en buiten contractueel, van Assurantiekantoor Satter B.V., tevens handelend onder de naam Satter Verzekeringen & Hypotheken alsmede van haar bestuurders, haar werknemers en de door Assurantiekantoor Satter B.V., tevens handelend onder de naam Satter Verzekeringen & Hypotheken bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Assurantiekantoor Satter B.V., tevens handelend onder de naam Satter Verzekeringen & Hypotheken wordt uitgekeerd, inclusief het door Assurantiekantoor Satter B.V., tevens handelend onder de naam Satter Verzekeringen & Hypotheken te dragen eigen risico.
 2. In het geval de in artikel 7.1 bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Assurantiekantoor Satter B.V., tevens handelend onder de naam Satter Verzekeringen & Hypotheken in een specifiek geval geen dekking verleent, is de in de aansprakelijkheid, contractueel en buitencontractueel, van Assurantiekantoor Satter B.V., tevens handelend onder de naam Satter Verzekeringen & Hypotheken alsmede van haar bestuurders, haar werknemers en de door Assurantiekantoor Satter B.V., tevens handelend onder de naam Satter Verzekeringen & Hypotheken bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen, beperkt tot maximaal het totaal van het ter zake de opdracht die aan de ontstane schade ten grondslag ligt aan de opdrachtgever in rekening gebrachte honorarium, dan wel, de door de verzekeraar in rekening gebrachte premie met een maximum van € 5.000,00.
 3. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden voor de opdrachtgever geen rechten ontlenen.
 4. Assurantiekantoor Satter B.V., tevens handelend onder de naam Satter Verzekeringen & Hypotheken is nimmer aansprakelijk voor schade welke door de opdrachtgever of derden wordt geleden:
  – als gevolg van onjuiste, onvolledige of ontijdige door de opdrachtgever verstrekte inlichtingen. De opdrachtgever heeft zoals ook vermeld in artikel 6 van deze algemene voorwaarden een schriftelijke informatieplicht op het moment dat er bijvoorbeeld wijzigingen in de bedrijfsactiviteiten of persoonlijke omstandigheden plaatsvinden.
  die voortvloeit uit fouten in door Assurantiekantoor Satter B.V., tevens handelend onder de naam Satter Verzekeringen & Hypotheken gebruikte software of andere computerprogrammatuur, tenzij deze schade door Assurantiekantoor Satter B.V., tevens handelend onder de naam Satter Verzekeringen & Hypotheken kan worden verhaald op de leverancier van de betreffende software of computerprogrammatuur.
  welke schade voortvloeit uit de omstandigheid dat door opdrachtgever aan Assurantiekantoor Satter B.V., tevens handelend onder de naam Satter Verzekeringen & Hypotheken verzonden (email)berichten Assurantiekantoor Satter B.V., tevens handelend onder de naam Satter Verzekeringen & Hypotheken niet hebben bereikt.
  welke schade die voortvloeit uit de omstandigheid dat de opdrachtgever de aan hem in rekening gebrachte premies voor door hem, na bemiddeling van Assurantiekantoor Satter B.V., tevens handelend onder de naam Satter Verzekeringen & Hypotheken, afgesloten verzekeringen of voorzieningen, niet of niet tijdig heeft voldaan.
 5. Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de aansprakelijkheid van Assurantiekantoor Satter B.V., tevens handelend onder de naam Satter Verzekeringen & Hypotheken voor schade welke veroorzaakt is door de opzet of bewuste roekeloosheid van haar ondergeschikten.
 6. De opdrachtgever is eerst gerechtigd tot ontbinding van enige overeenkomst met Assurantiekantoor Satter B.V., tevens handelend onder de naam Satter Verzekeringen & Hypotheken indien Assurantiekantoor Satter B.V., tevens handelend onder de naam Satter Verzekeringen & Hypotheken zelfs na deugdelijke ingebrekestelling toerekenbaar in gebreke blijft om aan haar verplichtingen richting, tegenover, de opdrachtgever te voldoen. Betalingsverplichtingen welke zijn ontstaan voor het tijdstip van ontbinding en/of welke betrekking hebben op al geleverde diensten, dienen onverminderd door opdrachtgever te worden nagekomen.

 

Artikel 9. Overmacht

 1. Assurantiekantoor Satter B.V., tevens handelend onder de naam Satter Verzekeringen & Hypotheken is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit voor Assurantiekantoor Satter B.V., tevens handelend onder de naam Satter Verzekeringen & Hypotheken redelijkerwijze niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van Assurantiekantoor Satter B.V., tevens handelend onder de naam Satter Verzekeringen & Hypotheken ontstane veranderingen in de bij het aangaan der verplichtingen bestaande omstandigheden.
 2. Een tekortkoming in de nakoming van een verplichting van Assurantiekantoor Satter B.V., tevens handelend onder de naam Satter Verzekeringen & Hypotheken geldt in ieder geval niet als toerekenbaar en komt niet voor haar risico in geval van verzuim en/of tekortkoming door of bij haar leveranciers, onderaannemers, vervoerders en/of andere ingeschakelde derden, bij brand, werkstaking of uitsluiting, relletjes of oproer, oorlog, overheidsmaatregelen, waaronder uitvoer-, invoer- of doorvoerverboden, vorst en alle andere omstandigheden welke van dien aardzijn dat gebondenheid niet meer van Assurantiekantoor Satter B.V., tevens handelend onder de naam Satter Verzekeringen & Hypotheken kan worden gevergd.

 

Artikel 10. Geheimhouding en bescherming persoonsgegevens

 1. Partijen verplichten zich over en weer tot geheimhouding van alle informatie welke hen uit hoofde van de met de andere partij gesloten overeenkomst bekend is geworden en waarvan haar redelijkerwijze bekend moet zijn dat de informatie als vertrouwelijk of geheim heeft te gelden.
 2. Door de opdrachtgever aan Assurantiekantoor Satter B.V., tevens handelend onder de naam Satter Verzekeringen & Hypotheken verstrekte persoonsgegevens zullen door Assurantiekantoor Satter B.V., tevens handelend onder de naam Satter Verzekeringen & Hypotheken niet worden gebruikt voor of verstrekt aan derden voor andere doeleinden dan ten behoeve van de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht of door haar aan de opdrachtgever te verzenden mailingen e.d., behoudens voor zover Assurantiekantoor Satter B.V., tevens handelend onder de naam Satter Verzekeringen & Hypotheken op grond van de wet of openbare orde in het kader van haar bedrijfsuitoefening verplicht is om de betreffende gegevens aan een daartoe aangewezen instantie te verstrekken.
 3. Indien de opdrachtgever bezwaar heeft tegen opname van diens persoonsgegevens in enige mailinglist e.d. van Assurantiekantoor Satter B.V., tevens handelend onder de naam Satter Verzekeringen & Hypotheken, zal Assurantiekantoor Satter B.V., tevens handelend onder de naam Satter Verzekeringen & Hypotheken de betreffende gegevens op eerste schriftelijk verzoek van opdrachtgever uit het betreffende bestand verwijderen.

 

Artikel 11. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van Assurantiekantoor Satter B.V., tevens handelend onder de naam Satter Verzekeringen & Hypotheken is het Nederlandse recht van toepassing.
 2. Assurantiekantoor Satter B.V., tevens handelend onder de naam Satter Verzekeringen & Hypotheken is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID) onder nummer 003793 Een geschil voortvloeiend uit offertes, aanbiedingen en overeenkomsten waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, kan ter keuze van de opdrachtgever voor bindend advies worden voorgelegd aan hetzij de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, hetzij de burgerlijke rechter. Assurantiekantoor Satter B.V., tevens handelend onder de naam Satter Verzekeringen & Hypotheken conformeert zich op voorhand aan een door de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening te geven bindend advies, voor zover het belang van het voorgelegde geschil een bedrag van € 25.000,= (zegge en schrijven vijfentwintigduizend euro) niet te boven gaat. Indien het betreffende geschil genoemd geldelijk belang te boven gaat, heeft Assurantiekantoor Satter B.V., tevens handelend onder de naam Satter Verzekeringen & Hypotheken de mogelijkheid om niet mee te werken aan een bindend advies.
 3. In het geval een geschil voortvloeiend uit offertes, aanbiedingen en overeenkomsten waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn wordt voorgelegd aan de burgerlijke rechter, is de rechtbank Gelderland bij uitsluiting bevoegd om van het geschil kennis te nemen. Wanneer Opdrachtgever consument is, is Opdrachtgever binnen een termijn van 14 dagen nadat Assurantiekantoor Satter B.V., tevens handelend onder de naam Satter Verzekeringen & Hypotheken zich schriftelijk op dit artikel heeft beroepen, bevoegd te verklaren, dat Opdrachtgever kiest voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter. In dat geval is laatstgenoemde rechter bevoegd.

 

Artikel 12. Verval van recht

Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever uit welken hoofde dan ook jegens Assurantiekantoor Satter B.V., tevens handelend onder de naam Satter Verzekeringen & Hypotheken in verband met door Assurantiekantoor Satter B.V., tevens handelend onder de naam Satter Verzekeringen & Hypotheken verrichte werkzaamheden, vervallen in ieder geval vijf jaar na het moment waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

 

Artikel 12. Slotbepalingen

Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zullen de opdracht en de algemene voorwaarden voor het overige van kracht blijven. De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen.